Neem contact op

  • info@redchef.nl
  • 06 18347138

Algemene voorwaarden

Leveringvoorwaarden

Artikel 1:
Definities Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Red Chef Activiteit / feest / partij /evenement: Hier onder vallen alle activiteiten / diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging. Opdrachtgever: Degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij  een feest, partij en/of  evenement verzorgen. Leverancier: Degene  die, zijnde de opdrachtgever, goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert. De Directie: Zij die staan ingeschreven als Red Chef bij de Kamer van Koophandel Rotterdam KvK-nummer 54285267.Participant: Degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot in wiens naam wij een feest, activiteit, partij en/of evenement verzorgen al dan niet “compleet”. Wederpartij:  zowel opdrachtgever, participant als leverancier. 

Artikel 2:
Werkingssfeer Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan hebben geaccepteerd. 

Artikel 3:
Offertes Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes  vrijblijvend. Offertes met een herhalend karakter binden ons slechts voor het schriftelijk vastgelegd tijdsbestek. Wij berekenen in principe géén vergoeding voor het opstellen van een offerte, tenzij hiervoor meer uren noodzakelijk zijn dan standaard. Verleende offertes hebben een geldigheidsduur van 21 dagen. 

Artikel 4:
Volmachten Enkel en alleen de directie is bevoegd om namens Red Chef schriftelijke volmacht te verlenen aan derden, gerelateerd aan het al dan niet compleet verzorgen van activiteiten, feesten, partijen en/of evenementen. Degene, die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de participant of opdrachtgever schriftelijk volmachtigd te zijn. Op eerste verzoek van Red Chef wordt deze volmacht ter inzage verstrekt. 

Artikel 5:
Wijzigingen in de opdracht Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de opdrachtgever of participant aangebracht (hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze), die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de opdrachtgever in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dienen deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van opdrachtgever. Red Chef behoudt zich het recht, in overleg met de opdrachtgever, wijzigingen in de opdrachtbevestigingen aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, dat zich verhoudt tot de waarde in de hierboven genoemde order/ overeenkomst. 

Artikel 6:
Opdrachtbevestiging De opdrachtbevestiging , mits ondertekend door opdrachtgever, is bindend, rekening houdende met de in artikel 7 genoemde voorwaarden. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit is van Red Chef zal zijn, kunnen door  de opdrachtgever daaraan geen rechten meer ontleend worden. 

Leveringvoorwaarden 

Artikel 7:
Annulering totale boeking Bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement is opdrachtgever 20% van de overeengekomen totaalprijs aan Red Chef verschuldigd. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement is opdrachtgever 35% van de overeengekomen totaalprijs aan Red Chef verschuldigd. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement is opdrachtgever 50 % van de overeengekomen totaalprijs aan Red Chef verschuldigd. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs aan Red Chef verschuldigd. Annulering van de opdracht dient altijd schriftelijk te worden bevestigd. 

Artikel 8:
Wijzigingen persoonsaantallen Tot 2 werkdagen ( 48 uur van te voren ) voor aanvang van de activiteit, feest, partij en/of evenement kan opdrachtgever een wijziging doorgeven. Bijstelling van het deelnemers aantal, dient telefonisch te worden bevestigd, waarna de opdrachtgever van Red Chef een wijzigingsformulier ontvangt, dat per ommegaande ondertekend retour dient gestuurd te worden alvorens het verwerkt wordt. Mocht het aantal deelnemers meer bedragen dan in een eerdere opdrachtbevestiging is aangegeven, zal Red Chef het meerdere naar rato doorberekenen in het totale factuurbedrag. Mocht het aantal deelnemers minder bedragen dan in een eerdere opdrachtbevestiging is aangegeven, zal Red Chef het totale factuurbedrag daarop naar beneden bijstellen. 


Artikel 9:
Betaling De door ons vermelde prijzen in de brochure food zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. De door ons vermelde prijzen in offertes van diensten c.q. onderdelen die buiten de brochure vallen van derde zijn altijd exl. BTW. Het volledige factuurbedrag dient binnen 14 werkdagen te worden overgemaakt op (Rabo) bankrekeningnummer: 1699.45.073 t.n.v. Red Chef te Lekkerkerk, o.v.v. van factuurnummer. Eventuele verrekeningen in deelname, evenals extra uitgaven, zullen in de eindfactuur worden gecorrigeerd. Eventuele veranderingen in de Btw-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats hadden moeten vinden tot de datum van betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, 1% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand telt. Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de overeengekomen totaalprijs. met een minimum van € 250,-. 

Artikel 10:
Inzet derden Red Chef heeft het recht gedeelten van de door haar aanvaarde opdracht te laten uitvoeren door derden. 

Artikel 11:
Retourneren Alle geleverde materialen horende bij de opdracht, tenzij anders vermeld, dienen binnen 7 dagen schoon en onbeschadigd retour te komen bij Red Chef. Hierbij verwijzen wij ook naar artikel 14. Indien de geleverde materialen niet schoon worden ingeleverd bij Red Chef worden de kosten voor het alsnog schoonmaken bij opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen. 

Leveringvoorwaarden 

Artikel 12:
Uitsluiting/ Beperking aansprakelijkheid Red Chef staat tegenover de opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform in de opdrachtbevestiging opgenomen tekst. Behoudens de verantwoordelijk van Red Chef krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die evt. on-tstaan als direct gevolg van: - Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Red Chef. - Daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers. De aansprakelijkheid van Red Chef is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd op basis van haar aansprakelijkheidsverzekering. 

Artikel 13:
Deelnemers en haar verplichtingen Red Chef behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname aan een door haar georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit. Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/ of niet toelaatbaar gedrag vertonen, kan Red Chef besluiten hem/haar verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie. 

Artikel 14:
Schade, Breuk & Vernielingen Kosten voortkomend uit de schade en /of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen op de op-drachtgever verhaald worden. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geleverde materialen die horen bij de opdracht, schade of breuk wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever in de eindfactuur. 

Artikel 15:
Force Majeure Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdracht /overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, stremming in trein, water, lucht, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen, over-heidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten tijde van de tot-standkoming van de opdracht/overeenkomst voorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op  de inhoud van de op-dracht en/of overeenkomst dat de wederpartij redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht/ overeenkomst niet kan eisen. 

Artikel 16:
KlachtenbehandelingKlachten met betrekking tot door Red Chef georganiseerde activiteit, feest, partij en/of evenement dienen binnen 7 dagen na afloop van de activiteit, feest, partij en/of evenement bij haar schriftelijk te worden ingediend. Het indienen van reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Red Chef ingediende factuur tijdig te betalen. 

Artikel 17:
Geschilbeslechting In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Red Chef, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. 

Artikel 18:
Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Red Chef en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing